โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (25)

วันพฤหัสบดี, 16 ธันวาคม 2021 14:48

รพ.สต.เมืองลีจัดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.

เขียนโดย...

วันที่  13  ธันวาคม  2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลีได้ประชุมพัฒนาศักยภาพอสม.ประจำเดือน ธ.ค.2564 มีกิจกรรม ดังนี้
1. อสม.จิตอาสา ทำความสะอาด รพ.สต.
2.อสม.ออกกำลังกาย
3.ให้ความรู้การฝึกปฏิบัติ ทำATK ในอสม.
4.ผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา และ เรื่องวัคซีน ป้องกันโควิด-19
5.แจ้งแผนการรับวัคซีนเข็มที่ 3และส่งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้สามารถwalk in ฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆที่เปิดให้บริการทั้งใน รพ.และ นอก รพ.
6.คืนข้อมูลการคัดกรองสุขภาพNCD เพื่อนัดกลุ่มเสี่ยงตรวจเบาหวาน ไต ตรวจซ้ำ 1 เดือน
    ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ทุกคน อสม.ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 10  ธันวาคม  2564 รพ.สต.บ้านหลักหมื่น ได้ประชุมพัฒนาศักยภาพอสม.ประจำเดือน ธ.ค.2564 โดยมี พันจ่าเอก พิฌาน ดวงดีแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขฏิบัติงาน อบต.นาทะนุง เข้าร่วมประชุมด้วย มีกิจกรรม ดังนี้
1. อสม.จิตอาสา ทำความสะอาด รพ.สต.
2. อสม.ออกกำลังกาย
3. ให้ความรู้การฝึกปฏิบัติ ทำATK ในอสม.
4. ผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา และ เรื่องวัคซีน ป้องกันโควิด-19
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ทุกคน อสม.ทุกคน ที่มีจิตอาสา ร่วมพัฒนา รพ.สต.ไปด้วยกัน ขอบคุณค่ะ

⌚️ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-11.30 น.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาหมื่น ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลเมืองลี ณ รพ.สต.เมืองลี เป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สะดวกไปรับวัคซีน ที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย .. ได้ให้บริการฉีดวัคซีน Astrazenega เข็มแรก แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 dose และ เข็ม 2 จำนวน 38 dose รวมเป็น 45 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน
...ในการนี้ขอขอบคุณ อสม. ตำบลเมืองลี ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวก และจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2021 15:44

หมู่บ้าน 100% วัคซีนโควิด-19

เขียนโดย...

วันที่  30  พฤศจิกายน  2564 จังหวัดน่านมอบใบประกาศหมู่บ้าน 100%  วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้กับบ้านนาตอง หมู่ที่ 7  ต.นาทะนุง  อ.นาหมื่น  จ.น่าน  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-16.30 น. ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัด สสอ.นาหมื่น ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อปท. ลงพื้นที่สุ่มตรวจ สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม และปั๊มน้ำมัน ในเขตตำบลนาทะนุง ปิงหลวง และเมืองลี เพื่อให้ร้านค้า-สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกัน โรคโควิด-19 (Covid Free Setting NAN) โดยลงประเมิน ร้านค้า และสถานประกอบการที่สมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วม จำนวน 24 ร้าน แยกเป็นเขต ต.นาทะนุง 8 ร้าน ต.ปิงหลวง 8 ร้าน และ ต.เมืองลี 8 ร้าน พร้อมกับทำการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK ในพนักงานและผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย (ผลเป็นลบ) และได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลัก New Normal และ DMHTTA อย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งร้านที่ผ่านการประเมิน จะได้รับมอบใบประกาศ ต่อไป

วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2021 10:25

COVID Free Setting

เขียนโดย...

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งใช้มาตรการ COVID  Free Setting สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด 19 ให้ผู้มารับบริการ เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ พร้อมให้ทุกจังหวัดจัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและวันพ่อแห่งชาติ เพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างความปลอดภัยรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.30 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาหมื่น ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลนาทะนุง ณ อาคารสำนักสงฆ์บ้านสันป่าสัก รพ.สต.นาทะนุง และ อาคารอเนกประสงค์วัดนาทะนุง เป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สะดวกไปรับวัคซีน ที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย (syringe) ได้ให้บริการฉีดวัคซีน Astrazenega เข็มแรก แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 92 dose และ เข็ม 2 จำนวน 214 dose รวมเป็น 306 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน
 ในการนี้ขอขอบคุณ อสม. ตำบลนาทะนุง และผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2021 10:17

ตรวจแนะนำร้านค้าและสถานประกอบการ

เขียนโดย...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาหมื่น ลงพื้นที่ ตำบลบ่อแก้ว เพื่อตรวจแนะนำ สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ร้านเสริมสวย ร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์ และปั้มน้ำมัน เพื่อชี้แจงมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมควบคุมโรคจังหวัดน่าน โดยเน้นให้ปฏิบัติตามหลัก New Normal และ DMHTTA อย่างเคร่งครัด พร้อมกับลงประเมิน ร้านค้า และสถานประกอบการที่สมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วม Covid Free Setting NAN จำนวน 14 ร้าน เพื่อยกระดับสถานประกอบการ และลดความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และร้านที่ผ่านการประเมิน จะได้รับมอบใบประกาศ ต่อไป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาหมื่น ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลปิงหลวง และตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น เป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่พื้นที่ห่างไกล และไม่สะดวกไปรับวัคซีน ที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย (syringe) ได้ให้บริการฉีดวัคซีน Astrazenega เข็มแรก แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 87 dose เข็ม 2 จำนวน 354 dose รวมเป็น 441 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน 

ในการนี้ขอขอบคุณ อสม. ตำบลปิงหลวง และเมืองลี ตลอดจนผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน 2021 15:42

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สสจ.น่าน

เขียนโดย...

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานประจำที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Page 2 of 2

Design by: www.diablodesign.eu