โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (57)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา
      13.30 น. นายทศพล จักรบุญมา  นายอำเภอนาหมื่น ประธานการประชุมอนุกรรมการ พซอ.ด้านการควบคุมป้องกันยาเสพติด ติดตามงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยส่วนร่วมของชุมชนCommunity Based Treatment(CBTx) กิจกรรมชมรมทูนัมเบอร์วันและการณรงค์วันต่อต้ายยาเสพติดโลกมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 18 คน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
        ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่13 มอบหมายให้ นายต่อพงษ์ จันทร์ไอภาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ร่วมกับ กอ.รมน. น่าน ปกครองอำเภอนาหมื่น  สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกสังกัด  อาสาสมัครสาธารณสุข  จำนวน  50  คน เข้าร่วมอบรม รับฟังการบรรยาย และระดมความคิดเห็นสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาหมอกควัน และไฟป่า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
    นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์  สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พร้อมทีมงาน โรงพยาบาลนาหมื่น   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งและ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ออกประเมินส่งเมนูอาหารวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อรับรองเป็นเมนูชูสุขภาพของกรมอนามัย ตามเกณฑ์ของอำเภอสุขภาพดี จำนวน 6 ร้าน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
      นางศรัจจันทร์ จุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และนางนิศานาถ สารเถื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาหมื่น ได้เยี่ยมการจัดบริการผู้ป่วยตามโครงการ บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ อำเภอนาหมื่น ได้เตรียมความพร้อม ข้อมูล Provider id ร้อยละ 100 ยืนยันตัวตน DID ร้อยละ 89.25 ส่วนระบบการบริการ มีจุดบริการใช้บัตรประชาชน 3 จุด ได้แก่ ห้องตรวจแพทย์ 2 จุด  และห้องฉุกเฉิน 1 จุด ฝ้าย IT โรงพยาบาลกำลังสอนวิธีการเข้าใช้งานของ Provider มีแผนจัดซื้อ สมาร์ทการ์ด อีก 10 เครื่อง เพื่อกระจายใช้งานตามจุดบริการประชาชน

วันที่ 30 เมษายน 2567
     รศ.ตร.ทวีวรรณ ครีสุขคำ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร้ายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน จำนวน  642  คน พบข้อมูลการตรวจสารเคมีในเลือดไม่ปลอดภัย
ถึง ร้อยละ 66.5 และพบว่า ความรอบรู้เรื่องสุขภาพ การเข้าถึง เข้าใจ การสอบถามมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนในเรื่องสารเคมี

     ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ขอบคุณผู้ร่วมวิจัย จนท.สารารณสุขทุกสถานบริการอสม. และ ผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูล และจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2024 16:22

เวทีก้าวสู่บ่อแก้ว เมืองสุขภาพดี Bokaew city model

เขียนโดย...

วันที่ 29 เมษายน 2567
       นางสาววรณัน กันทะมัง ปลัดอำเภอหัวหน้าบริหารงานปกครอง อำเภอนาหมื่น ผู้แทนนายอำเภอนาหมื่น ประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนา ก้าวสู่บ่อแก้วเมืองสุขภาพดี          ซึ่งขับเคลื่อนโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลบ่อแก้ว มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 30 คน ประเด็นขับเคลื่อน สู่เมืองสุขภาพดี 4 ประเด็น  ดังนี้
1. อาหารดี วิถีบ่อแก้ว
2. เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว
3. การจัดการโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
4. เด็กดี มีคุณภาพ
    ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผศ.ดร.มาในชญ์ ชายครอง และคุณกึ่งดาว โพธิ์สุยะ  จาก Node น่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันที่ 22 เมษายน 2567  นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น เยี่ยมให้กำลังใจ ทีมงานให้บริการยืนยันตัวตนแก่ประชาชน เพื่อการรักษาด้วยบัตรประชาชนใบเดียว .

ณ หน้าห้องทะเบียน ที่ว่าการอำเภอนาหมื่นผลการดำเนินงาน ณ จุดนี้มีผู้รับบริการจำนวน 170 ราย ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ลงทะเบียนได้ ณ สถานบริการทุกแห่ง

ตามนัดหมายหรือสามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทุกวัน


วันที่ 4 เพษายน 2567
นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น ประธานการจัดประชุมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ ประจำปี 2567 โดยมีการคืนข้อมูล การทบทวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ผ่านมา การซ้อมแผนบนโต๊ะ และซ้อมปฏิบัติจริงในสถานการณ์สมมุติ ในพื้นที่ตำบลนาทะนุง และสรุปทบทวนกระบวนการ ณ โรงพยาบาลนาหมื่น  ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ) อำเภอนาหมื่น ทำให้การซ้อมแผนฯครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น โรงพยาบาลนาหมื่น คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว เทศบาลตำบลบ่อแก้ว และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านนาบอน ได้นำโล่เกียรติคุณ ผู้มีอายุ 100  ปี ขึ้นไป ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเข็มกลัดสมเด็จย่า ได้มอบให้แก่คุณพ่อลัย ชาณาศรี  ณ บ้านนาบอน เลขที่ 98 หมู่ที่ 3 ตำบลับ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เป็นผู้ที่รักษาสุขภาพและพลานามัยอย่างดียิ่ง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สูงอายุโดยทั่วไป 

วันที่ 24 มีนาคม 2567
นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"MOI WasteBank Week - มหาดไทยปักรง ประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" พร้อมเปิดการดำเนินงานธนาคารขยะบ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 เป็นหมู่บ้านนำร่องในการจัดตั้งธนาคารขยะ ณ ศาลาริมสระน้ำโป่งปุ๊  หมู่ที่ 6  บ้านป่าเป้า  ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  โดยมีนายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะ

Page 1 of 4

Design by: www.diablodesign.eu