โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

นโยบาย
     1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
     2. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และ อสม. ให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในระดับปฐมภูมิได้ดียิ่งขึ้น
     3. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยอาศัยการบูรณาการทำงานแบบเครือข่าย เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งสู่สุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal)
     4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับ ทั้งการบริหารการเงินการคลัง กำลังคน และข้อมูลสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศเพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง
     5. พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู้ทักษะ การผลิต การใช้การสร้างขวัญกำลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
     6. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
     7. ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ถือประโยชน์ของประชาชน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพื่อประสิทธิผลที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน
     8. สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมระบบข้อมูลสุขภาพให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และเอื้อต่อการดำเนินงานสุขภาพทุกระดับ
     9. ส่งเสริมการใช้การบวนการวิจัย หรือการจัดการความรู้ ควบคู่กับการดำเนินงานในระบบสุขภาพ

ค่านิยม
     “สร้าง ประสาน สนับสนุนระบบบริการสุขภาพโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี อ่อนน้อม ถ่อมตน งานได้ผล คนเป็นสุข”

แนวทางการทำงาน
     1. กำหนดค่านิยมร่วมกันเพื่อปฏิบัติติมุ่งสู่เป้าหมาย คือให้คนไทยมีสุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal)
     2. ประสานการทำนโยบายกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
     3. สานต่อนโยบายและโครงการในอดีตและปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์
     4. สร้างสามัคคีเพื่อให้บุคคลากรโดยส่วนรวมมีความสุข
     5. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เอื้อและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน

อ่าน 186 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu